//ثبت نام بنز تک ۱۹۲۴ کمپرسی و باری ایران خودرو دیزل – دی ۱۴۰۲

ثبت نام بنز تک ۱۹۲۴ کمپرسی و باری ایران خودرو دیزل – دی ۱۴۰۲

شرایط ثبت نام و بخشنامه فروش کامیون های 1924 در دو مدل کمپرسی و باری ویژه دی ماه 1402 اطلاع رسانی شد.

این بخشنامه از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/10/10 فعال خواهد شد

برای ثبت نام بنز تک کمپرسی و باری به سایت ایران خودرو دیزل قسمت ثبت نام اینترنتی محصولات مراجعه کنید و بعد از تکمیل فرایند ثبت نام اولیه و اطلاعات فردی در زمان اعلام شده اقدام به ثبت نام خودروی مد نظر نمایید

سایت ثبت نام محصولات ایران خودرو دیزل: esale.ikd.ir

شرایط فروش بنز تک 1924 باری:

ثبت نام بنز تک ایران خودرو دیزل

شرایط فروش بنز تک 1924 کمپرسی:

ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ثبت نام:

1- ﻗﻴﻤﺖ : ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

2- ﺳﻮد اﻧﺼﺮاف : در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از ﺧﺮﻳﺪ، ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺳﻮد اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ( ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻜﻤﺎه از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم) ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺼﺮاف ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

3- ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم : ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻮده و ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ اوﻟﻴﻪ ﻧﻘﺪي از ﻛﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺮارداد وارﻳﺰ و ﭼﻚ ﻫﺎي ﻣﺪت دار ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ.

4- ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ : ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻮدرو، ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ( ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻي 18ﺳﺎل) ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺿﻤﻨﺎ اﻓﺮادي ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ( از ﻣﻮرخ 1401/10/09) ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

5- در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﺷﺪن ﻗﺮارداد، ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﺳﺎل 1402 اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻃﺮح ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻛﺖ وﺟﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وي ﻋﻮدت داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

6- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم و ﺻﻠﺢ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﻨﺎد ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﻳﺪار ﺻﺎدر ﻣﻲ ﮔﺮدد.

7- اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﻓﺮوش در اﻳﻦ ﻃﺮح وﺟﻮد ﻧﺪارد.

8- ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻖ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺮح اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

9- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب 11/538/071 رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻮق ﻟﺤﺎظ و ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ اول ﻧﻘﺪي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻗﺒﻞ از  ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو از ﺧﺮﻳﺪار درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

10- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 605ر508ر84رﻳﺎل در ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻮق ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺲ از ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮدرو از ﺳﻮي ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و اﻋﻼم ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

11- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

12- در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﻮدرو ( ﻗﻮاي ﻣﺤﺮﻛﻪ ، ﺑﺪﻧﻪ ، اﻟﺰاﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ، ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت و ﻏﻴﺮه ) ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﺰاﻣﺎت اﺟﺒﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺧﺮﻳﺪار ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

13- در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض، ﺧﺮﻳﺪار ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

14-ﺑﺮاي وارﻳﺰ ﻣﺮاﺣﻞ وداﻳﻊ و ﭼﻚ ﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ ﺻﻴﺎد ﺑﻨﻔﺶ( ﺑﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه) در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ “ﺻﻴﺎد” و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ “ﺛﻨﺎ” ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

15- در ﻓﺮوش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو روز ﻛﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و اراﺋﻪ ﭼﻚ ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻲ روش ﻓﺮوش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

16- ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو ﻣﻨﻮط ﺑﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻬﺎي ﺧﻮدرو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ( در ﻛﻠﻴﻪ روش ﻫﺎي ﻓﺮوش ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻞ ﺑﻬﺎي ﺧﻮدرو در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر وﺻﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ)

17- 1% ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل در ﻗﻴﻤﺖ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺳﻮي ﺧﺮﻳﺪار، وﺟﻪ آن ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

18- ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري و…: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺑﻼﻏﻲ دوﻟﺘﻲ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮدرو، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻨﻲ در ﺧﻮدرو ﺷﻮد ﻳﺎ در ﻃﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو ( اﺧﺬ ﭘﻼك، اﺳﻘﺎط و …) ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮدرو ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﺎدره ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ و ﺧﺮﻳﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﻳﻞ، آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

2023-12-31T01:33:43+03:3010 دی 1402|۰ نظر
اشاره به موضوع
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
error: Content is protected !!
رفتن به واتساپ
پشتیبانی آنلاین
سلام👋
در مورد آموزش ثبت نام سوال دارید بفرمائید