//تارا و ۲۰۷ عرضه آذر با چه قیمیتی در بورس کالا معامله شدند

تارا و ۲۰۷ عرضه آذر با چه قیمیتی در بورس کالا معامله شدند

دستگاه تارادستی مشکی آبنوس فروخته شد

در نخستین نوبت عرضه تارا، ۴۰۰ دستگاه تارا دستی مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۹۸۵ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۳۱ درصد رقابت با میانگین قیمت ۴۰۵.۴ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۰۵ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا دستی مشکی آبنوس در بورس کالا به اضافه ۱۳ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

۲۵۰ دستگاه تارادستی خاکستری فروخته شد

در دومین نوبت عرضه تارا، ۲۵۰ دستگاه تارا دستی خاکستری با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۷۵۵ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۳۰.۹۵ درصد رقابت با میانگین قیمت ۴۰۵.۳ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۰۵ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا دستی خاکستری در بورس کالا به اضافه ۱۳ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

معامله ۱۵۰ دستگاه تارادستی نقره ای تیتانیوم

در سومین نوبت عرضه تارا، ۱۵۰ دستگاه تارا دستی نقره ای تیتانیوم با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۳۶۵ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۲۶.۸۵ درصد رقابت با میانگین قیمت ۳۹۲.۶ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۳۹۲ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا دستی نقره ای تیتانیوم در بورس کالا به اضافه ۱۳ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

۲۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک معامله شد

در نخستین عرضه تارا اتوماتیک، ۲۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک خاکستری با قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۸۰۳ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۳۷.۹۲ درصد رقابت با میانگین قیمت ۵۱۸.۵ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۵۱۸ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا اتوماتیک خاکستری در بورس کالا به اضافه ۱۲ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

دستگاه تارا اتوماتیک معامله شد

در عرضه دوم تارا اتوماتیک، ۳۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۸۵۰ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۳۶.۰۲ درصد رقابت با میانگین قیمت ۵۱۱.۴ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۵۱۱ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا اتوماتیک مشکی آبنوس در بورس کالا به اضافه ۱۲ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

معامله ۴۰۰ دستگاه تارادستی سفید

در نوبت پایانی عرضه تارا دستی، ۴۰۰ دستگاه تارا دستی سفید با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۸۱۹ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۳۰.۹۸ درصد رقابت با میانگین قیمت ۴۰۵.۳ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۰۵ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا دستی سفید در بورس کالا به اضافه ۱۳ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

معاملات خودرو به پایان رسید

در عرضه پایانی امروز تالار خودرو، ۳۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک سفید با قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۸۱۰ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۳۵.۸۹ درصد رقابت با میانگین قیمت ۵۱۰.۹ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۵۱۰.۵ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا اتوماتیک سفید در بورس کالا به اضافه ۱۲ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

تارا دستی مشکی آبنوس
عرضه (دستگاه): 400
تقاضا (دستگاه): 985
قیمت پایه (ریال): 3,095,000,000
قیمت کشف شده (ریال): 4,054,337,500
رقابت (درصد): 31

تارا دستی خاکستری
عرضه (دستگاه): 250
تقاضا (دستگاه): 755
قیمت پایه (ریال): 3,095,000,000
قیمت کشف شده (ریال): 4,053,040,000
رقابت (درصد): 30.95

تارا دستی نقره ای تیتانیوم
عرضه (دستگاه): 150
تقاضا (دستگاه): 365
قیمت پایه (ریال): 3,095,000,000
قیمت کشف شده (ریال): 3,926,100,000
رقابت (درصد): 26.85

تارا اتوماتیک خاکستری
عرضه (دستگاه): 250
تقاضا (دستگاه): 755
قیمت پایه (ریال): 3,760,000,000
قیمت کشف شده (ریال): 5,185,775,00
رقابت (درصد): 37.92

تارا اتوماتیک مشکی آبنوس
عرضه (دستگاه): 300
تقاضا (دستگاه): 850
قیمت پایه (ریال): 3,760,000,000
قیمت کشف شده (ریال): 5,114,233,333
رقابت (درصد): 36.02

تارا دستی سفید
عرضه (دستگاه): 400
تقاضا (دستگاه): 819
قیمت پایه (ریال): 3,095,000,000
قیمت کشف شده (ریال): 4,053,950,000
رقابت (درصد): 30.98

تارا اتوماتیک سفید
عرضه (دستگاه): 300
تقاضا (دستگاه): 810
قیمت پایه (ریال): 3,760,000,000
قیمت کشف شده (ریال): 5,109,283,333
رقابت (درصد): 35.8

4 نوبت عرضه، 2000 دستگاه خودرو پژو 207 اتوماتیک فروخته شد.

پژو 207 اتوماتیک مشکی آبنوس
عرضه: 300
تقاضا: 2192
قیمت پایه: 3,745,000,000
قیمت کشف شده: 4,891,833,333
رقابت (درصد): 30.62

پژو 207 اتوماتیک سفید
عرضه: 500
تقاضا: 1714
قیمت پایه: 3,745,000,000
قیمت کشف شده: 4,805,140,000
رقابت (درصد): 28.31

پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای مشکی آبنوس
عرضه: 500
تقاضا: 1039
قیمت پایه: 4,040,000,000
قیمت کشف شده: 5,104,470,000
رقابت (درصد): 26.35

پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای سفید
عرضه: 700
تقاضا: 1451
قیمت پایه: 4,040,000,000
قیمت کشف شده: 5,105,092,857
رقابت (درصد): 26.36

2022-12-20T02:06:34+03:3029 آذر 1401|۰ نظر
اشاره به موضوع
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
error: Content is protected !!
رفتن به واتساپ
پشتیبانی آنلاین
سلام👋
در مورد آموزش ثبت نام سوال دارید بفرمائید